تقویم دوره های آموزشی

دوره های آموزشی سال 1401 آکادمی هدیه صفائیان

نام دوره آموزشی
مدرس
تاریخ برگزاری
ظرفیت
ثبت نام
 هدیه صفائیان
هدیه سلطان پور
1401/08/28 الی 1401/09/07
تمام
هدیه صفائیان
هدیه سلطان پور
1401/09/14 الی 1401/09/15
محدود
هدیه صفائیان
هدیه سلطان پور
1401/09/12 الی 1401/09/13
محدود
هدیه صفائیان
هدیه سلطان پور

محدود
هدیه صفائیان
هدیه سلطان پور

محدود

جهت مطالعه محتوای دوره های آموزشی و اطلاع از شهریه ها بر روی ثبت نام کلیک نمایید.