واریاسیونکمی صبر کنید...

واریاسیون تونیواریاسیون یا مکمل رنگ مو چیست؟

واریاسیون ها همان موادی هستند که وقتی از نتیجه کار رنگ مو راضی نیستیم به دادمان می رسند. در حقیقت واریاسیون ها رنگ های خالص و قویی هستند که باید با سایر رنگ ها برای ایجاد تناژهای دلخواه یا حذف تناژها و رفله های مزاحم ترکیب شوند و همچنین استفاده از واریاسیون ها باعث ایجاد تنوع رنگ موهای مختلف می گردد و  به تنهایی مصرف نمی شوند.

دسته‌بندی

مشاوره رایگان
09128384491